فهرست بستن

ماه: آگوست 2015

http://tazyeh50.blogfa.com/post/8

حسینیه های بنام وباسابقه شهرستانهای شرق استان کرمان عبارت میباشنداز:1-حسینیه دهخان واقع دردهستان پشترودنرماشیر2-حسینیه قصرواقع درروستای قصر3-حسینیه عزیزآبادپائین واقع دردهستان عزیزآبادنرماشیر4-حسینیه برج معاذواقع درروستای برج…

http://tazyeh50.blogfa.com/post/7

حسینیه های بنام وباسابقه شهرستانهای شرق استان کرمان عبارت میباشنداز:1-حسینیه دهخان واقع دردهستان پشترودنرماشیر2-حسینیه قصرواقع درروستای قصر3-حسینیه عزیزآبادپائین واقع دردهستان عزیزآبادنرماشیر4-حسینیه برج معاذواقع درروستای برج…